|      Mapa stranica 

 

O PROJEKTU

Trajanje: 15 mjeseci

Ukupni iznos projekta: 1.669.467,26 HRK

 

Cilj Projekta

 

Opći cilj projekta „Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu“ je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja u području tekstilne tehnologije i inženjerstva, te tekstilnog i modnog dizajna, kroz razvoj i provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Specifični ciljevi projekta su:

  1. Izrada standarda zanimanja i standarda kvalifikacija sektora tekstila i kože,
  2. Razvoj novih studijskih preddiplomskih programa uz primjenu HKO-a, koji će zamijeniti postojeće programe i
  3. Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

U svrhu uspostave navedenog, planirani su sljedeći rezultati Projekta: 6 razvijenih standarda zanimanja, uz njih vezana 3 standarda kvalifikacija (pokazatelj Operativnog programa HR.3-004) i 3 nova preddiplomska programa (pokazatelj Operativnog programa HR.3-003) koja će uvesti u nastavu TTF (pokazatelj Operativnog programa HR.3-002). Nadalje, najmanje 40 nastavnika će unaprijediti metodičko-didaktička znanja kroz programe usavršavanja (pokazatelj Operativnog programa HR.3-001, HR3-010), najmanje 100 studenata će sudjelovati u radionicama razvoja akademskih i karijernih vještina, ostvarit će se 5% veća prolaznost studenata na Fakultetu, razviti model obavljanja studentske prakse, opremiti učionice potrebnom nastavno-didaktičkom opremom, 100 000 osoba će biti informirano o Projektu i zaposlit će se dvije mlade osobe za vrijeme trajanja Projekta.

 

Očekivani rezultati

 

Rezultati Projekta, tj. standardi zanimanja i standardi kvalifikacija imat će vanjsku provjeru koju provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, odnosno Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta. Zahtjev za upis standarda bit će upućen Sektorskom vijeću, nakon čijeg pozitivnog mišljenja će standardi zanimanja i standardi kvalifikacija biti upisani u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te institucionalno održavani. Kao takvi, bit će na korist ne samo studentima i nastavnicima Tekstilno-tehnološkog fakulteta, nego i trajno, društvu u cjelini.

Drugi rezultat Projekta, odnosno novo-razvijeni preddiplomski programi, izvodit će se na Tekstilno-tehnološkom fakultetu te je time osiguran dugotrajan učinak na ciljne skupine. S obzirom da je TTF jedina visokoobrazovna ustanova u sektoru, rezultati projekta će trajno povećavati kompetentnost i konkurentnost diplomanata na tržištu rada Republike Hrvatske i Europe.

Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija također je trajna vrijednost za obje ciljne skupine, kako nastavnike, tako i studente. Osigurat će još kvalitetniju i inovativniju nastavu koja će biti preduvjet kompetentnosti i konkurentnosti diplomanata na tržištu rada.

Sumarno, Projektom "Razvoj standarda kvalifikacija i preddiplomskih studijskih programa na Tekstilno-tehnološkom fakultetu" razvit će se standardi zanimanja i standardi kvalifikacija te novi preddiplomski programi uz pravilnu primjenu HKO-a i ECTS-a, pravilne izračune opterećenja studenata, razvoj sustava stručne prakse i inovativnih metoda poučavanja, a poboljšati će se nastavnički, didaktički i interaktivni materijali, što će dovesti do podizanja e-učenja na novu razinu. U skladu s time, provest će se program usavršavanja nastavnika u primjeni koncepta ishoda učenja i inovativnih metoda poučavanja.

 

Usklađenost sa strateškim dokumentima na EU, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

 

Projekt je na europskoj razini u skladu sa strategijom EUROPA 2020 koja zagovara razvoj zasnovan na znanju i inovacijama, ciljevima vezanim uz zapošljavanje (povećat će se zapošljivost diplomanata) i obrazovanje (povećat će se broj studenata koji završavaju studij), te inicijativama Europske komisije (Unija inovacija, Mladi u pokretu i Digitalna Europa).

Projekt zbog usmjerenosti obrazovanju mladih, odnosno studenata, i unaprjeđenju nastavničkih kompetencija te uvođenju inovativnih metoda poučavanja spada u 4 od 11 tematskih ciljeva Kohezijske politike 2014. – 2020. (1. istraživanje i inovacije; 2. informacijsko-komunikacijske tehnologije; 8. zapošljavanje i mobilnost radne snage; 10. obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje), a samim time ispunjava ciljeve i prioritete Europskog socijalnog fonda. Prilikom izvođenja Projekta, bit će korištena metodologija HKO-a, tako da je Projekt i u skladu s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF), a kako će novi preddiplomski programi imati ugrađenu komponentu zaštite okoliša, projekt je u skladu i s inicijativom EU Natura 2000. Na nacionalnoj razini, Projekt je u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, odnosno instrumentom uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, ali i Prijedlogom partnerskog sporazuma (prioritet broj 6: povećanje sudjelovanja na tržištu rada i dostupnosti i kvalitete obrazovanja) te Nacionalnim programom reformi koji obuhvaća i standardizaciju obrazovanja. Ipak, najdublja povezanost između projektnog prijedloga i nacionalnih dokumenta jest ona s Operativnim programom „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007. – 2013.“ na temelju kojeg je i raspisan poziv na dostavu projektnih prijedloga. Projekt je u skladu i sa studijom Ekonomskog instituta „Strateške odrednice razvoja industrije tekstila i odjeće u Hrvatskoj za razdoblje od 2006. do 2015.“, koja navodi da, iako su polazne osnove za budući razvoj hrvatske industrije tekstila i odjeće izazovne i kompleksne, industrija tekstila i odjeće u Hrvatskoj ima perspektivu za razvoj, a podizanje razine znanja je preduvjet za ostvarivanje očekivane inovativnosti u industriji tekstila i odjeće.